What's new

Combo Master Tag [UPDATE]

Status
Not open for further replies.

Peaceful

Honorary Staff
Joined
Feb 23, 2013
Messages
2,133
Location
Kattegat

Reputation:

Combo Master Requests section is now a private section, players will be able to see only their own requests, and if their request has been denied or approved.
every thread in this section will be visible only to Game Master's

this change is happening in order to invite more players who don't want to reveal their combo technique to try, and appeal for the "Combo Master" tag also.

every player who poses the "Combo Master" tag or will have it in the future will have to post a new request every 3 months to show that he/she still have the skills to be called a "Combo Master".
you must post a new request a week before your 3 months period ends!

Player who will get banned for any kind of hack while having the "Combo Master" tag, or had the Combo Master Tag before, will be banned for 1 year and will never have a chance to apply for this tag ever again.
On each successful request the player will receive 25 IMES+2500 Gold Credits that will be added by Nikki.

Note:
Players who got banned for any kind of hack still can't apply for this tag! 
Last edited:

Peaceful

Honorary Staff
Joined
Feb 23, 2013
Messages
2,133
Location
Kattegat

Reputation:


The Request must be made in English!

If the player failed to fulfill the tag request rules or get denied he will have a chance to post a new request 31 days from the date he got denied.
The GM team may decided if the player may fix his request or not.
If the GM team ask you to fix your request you must keep your old video in the thread, and you will have 72 hours to fix your request or it will be denied.


Programs you can use:

droidcamx is a free app for your smartphone and they have a app for your pc also.
Downloadhere.

Requst Format:

Prefix: [Combo Master Request]"Your Forum Name"

Inside the thread:

Your Ingame Character name:
Type of combo:
Video Link:
Mouse Brand (Full Name):
Keyboard Brand (Full Name):

Tag Requesting Rules:

The steps must be done in the order they are written!!

You need to fight two different players and do 15 or more pvp rounds with each one.

-Must record in full screen.
You must show your installed programs on your pc by entering the Control Panel - Programs and Features (Other name can be just "Programs") when requesting the tag.
how to enter the control panel: LINK.
-Do not show your keyboard while entering your Password
you can start recording from Character Selection.
-Show your hidden icons list one by one so the name could be visible >

-Show your task manger with all the running processes/applications by scrolling up and down.
-If you have a Gaming mouse/Keyboard open the program (incase you have it installed) and show you have no macros activated on any of the keys including other profiles.
-Show your Mouse and Keyboard to the camera by showing the brand name and model.
-You must show your whole keyboard buttons to the camera (in order show you don't have any extra buttons on it that can active your macro) If you have any extra keys you must click on Each key for 5 seconds! - make sure to move your character and then click on them when both screen and your keyboard are in the camera frame.
-Show your gear (Set,Weapons).
-Before you start fighting Click on all the mouse extra keys while your ingame make sure to move your character before and then press on the keys - Each key must be clicked for 5 seconds!
-Show your mouse to the camera again before the start of the fight.
-Your Pot and Skill bar must be visible.
-The Camera angle must be good enought so we can see your mouse and keyboard in the same frame.
-The video quailty must be good enought so everything will be visible.
-Showing your ping on cmd is not needed.

Video Example:


Important Note:

Everyone who's been caught cheating (no matter if there was pilot involved) will not have chance to make Combo Master tag request!

Only for those who was caught and could prove their innocence in a appeal still have that chance!


Tagalog


Ang kahilingan ay dapat gawin sa ingles

Kung ang manlalaro ay hindi nagtupad sa mga tuntunin ng kahilingan ng tag o na deny ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-post ng isang bagong kahilingan sa loob ng tatlumpu't isang (31) araw mula sa petsa na na deny siya.
Ang koponan ng GM ay maaaring magpasya kung ang player ay maaaring ayusin ang kanyang kahilingan o hindi.
Pag pinaayos sayo ng mga GM ang iyong video, kailangan mo panatilihin and luma mong video sa thread at mayroon kang 72 oras para ayusin ang iyong request o ikaw ay tatanggihan.


Mga program na maaari mong gamitin:

droidcamx ay isang libreng app para sa iyong smartphone at mayroon silang isang app para sa iyong pc din.

Downloadhere.

Format:

Prefix: [Combo Master Request]"Pangalan sa Forum"

Ang Iyong Ingame na Pangalan:
Uri ng Combo:
Link ng Video:
Brand ng iyong mouse(Buong Pangalan):
Brand ng iyong keyboard(Buong Pangalan):

Mga Panuntunan sa Paghiling ng Tag:

Ang mga hakbang ay dapat gawin sa tamang order na isinulat!!

- kailangan mo kumalaban ng higit sa dalawang kalaban at makipaglaban higit sa labing limang rounds sa bawat kalaban.
-Dapat naka record and buong screen.
dapat mong ipakita ang iyong mga naka-install na programa sa iyong pc sa pamamagitan ng pagpasok sa Control Panel - Mga Programa at Tampok (Ang ibang pangalan ay maaaring maging " Programs ") kapag humihiling sa tag.
kung paano ipasok ang control panel LINK.
-Huwag ipakita ang iyong keyboard habang pinapasok ang iyong Password maaari mong simulan ang pag-record mula sa Pagpili ng Character.
-Pagpakita ng iyong mga nakatagong mga listahan nang icon ng isa-isa upang ang pangalan ay maaaring makita >

-Ipakita ang iyong task manager sa lahat ng mga nagpapatakbo na proseso / application sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
-Kung mayroon kang isang gaming mouse / Keyboard buksan ang programa (sakaling na-install mo ito) at ipakita na wala kang naaktibo na macros sa alinman sa mga keys kasama ang iba pang mga profile.
-pakita ang iyong Mouse at Keyboard sa camera sa pamamagitan ng pagpapakita ng brand name/model.
-Dapat mong ipakita ang buong pindutan ng keyboard sa camera (upang makita na wala kang anumang mga dagdag na pindutan dito na maaaring aktibo ang iyong macro) Kung mayroon kang anumang mga karagdagang susi dapat mong mag-click sa bawat key nang limang (5) segundo! - tiyaking ilipat ang iyong karakter at pagkatapos ay mag-click sa kanila kapag ang parehong screen at ang iyong keyboard ay nasa frame ng camera.
-Bago ka mag simula ang laban ay mag-click sa lahat ng mga dagdag na keys ng mouse habang ikaw ay nasa laro siguraduhin na ilipat ang iyong character bago at pagkatapos ay pindutin ang mga pindutan - Ang bawat key ay dapat na na-click sa limang (5) segundo!

-Ipakita ang iyong mouse sa camera muli bago magsimula ang away.
-Ang iyong Pot and Skill bar ay dapat makita.
-Ang anggulo ng Camera ay dapat nasa magandang puwesto upang makita namin ang iyong mouse at keyboard sa parehong frame.
-Ang video quailty ay dapat na maganda para maging klaro lahat.
-Ang pagpapakita ng iyong ping sa cmd ay hindi kinakailangan.

Video Example:


Mahalagang paalaala:

Ang lahat na nahuli ng pagdaraya (kahit na may kasangkot na piloto)ay walang pagkakataon na makagawa ng kahilingan sa Combo Master Tag!

Para lamang sa mga nahuli at mapatunayan ang kanilang pagiging walang kasalanan sa isang apela ay mayroon pa ring pagkakataon.


Spanish


La solicitud tiene que ser hecha en inglés

Si el jugador no cumplió con las reglas de solicitud de tag o se le fue denegado, tendrá la oportunidad de publicar una nueva solicitud 31 días después de la fecha en que se le negó.
El equipo de Game Masters puede decidir si el jugador puede arreglar su solicitud o no.
Si el equipo de Game Masters te pide que arregles tu solicitud, debes mantener tu antiguo video en el hilo, y tendrás 72 horas para arreglar tu solicitud o será denegada.


Programas que puede usar:

Droidcamx es una aplicación gratis para celular y también tienen una aplicación para PC.
Descárguelo aquí.

Formato de Solicitud:
Prefijo: [Combo Master Request] "Tu Nombre en el Foro"

Dentro del Hilo:

Nombre de tu Personaje dentro del juego:
Tipo de Combo:
Link del Video:
Marca del Mouse (Modelo completo):
Marca del Teclado (Modelo completo):

Reglas de Solicitud de Tag:

Los pasos deben ser hechos en el orden en el que estan escritos!!

-Necesitas pelear con dos jugadores diferentes y hacer 15 o mas rondas de PvP con cada uno.
-Debes grabar en pantalla completa.
Debe mostrar sus programas instalados en su PC ingresando al Panel de control - Programas y características (Otro nombre puede ser " Programas ") cuando solicitando la etiqueta.
cómo ingresar al panel de control: LINK.
-No muestres tu teclado mientras escribes tu contraseña - Puedes comenzar a grabar desde la Selección de Personaje.
-Muestre su lista de iconos ocultos uno por uno para que el nombre pueda ser visible >

-Muestre su administrador de tareas con todos los procesos/aplicaciones en ejecución desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
-Si tiene un mouse/teclado gaming, abra el programa (en caso de que lo tenga instalado) y muestre que no tiene macros activadas en ninguna de las teclas, incluidos otros perfiles.
-Muestre su mouse y teclado a la cámara mostrando la marca "y" modelo.
-Debes mostrar todos los botones de su teclado a la cámara (para mostrar que no tiene botones adicionales que puedan activar su macro). Si tiene botones adicionales, debe hacer click en cada uno de ellos por 5 segundos! - asegúrese de mover su personaje y luego haga click en ellos cuando la pantalla y el teclado estén en el marco de la cámara.
-Antes de que empiece a pelear haga click en todos los botones adicionales de su mouse mientras esté en el juego, asegúrese de mover a su personaje antes y entonces presione los botones - Cada botón debe ser presionado por 5 segundos!

-Muestre su mouse a la cámara nuevamente antes del comienzo de la pelea.
-Tu barra de Pots y Skills debe estar visible.
- El ángulo de la cámara debe ser lo suficientemente bueno para que podamos ver su mouse y teclado en el mismo marco.
-La calidad de video debe ser lo suficientemente buena para que todo pueda ser visible.
-No es necesario mostrar tu ping en el cmd.

Video Example:


Nota Importante:

Todos los que hayan sido atrapados haciendo trampa > usando macros/hacks (sin importar si hubo un piloto involucrado) no tendrán la oportunidad de hacer una solicitud del Tag de Combo Master!

Solo para aquellos que fueron atrapados y pudieron demostrar su inocencia en una apelación todavía tienen una oportunidad!
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top