What's new

[EN|PH|ESP] Combo Master Tag Requirements

Status
Not open for further replies.

Peaceful

Staff member

Joined
Feb 23, 2013
Messages
1,804
Location
Kattegat

Reputation:

Combo Master Tag Requirements Changes:

From now on every player who poses the "Combo Master" tag or will have it in the future will have to post a New request every 3 months to show that he/she still have the skills to be called a "Combo Master".

Players who already regained the tag may voice thier opinion on other players request.

The 3 months period start in the moment he received the tag.
The player must post the new request two weeks before the 3 months period end's.
In this 2 weeks period the GM team will check the request and will decided if the player well keep the tag or get removed.

If the player failed to fulfill the tag request rules or get denied he will have a chance to post a new request 31 days from the date he got denied.
The GM team may decided if the player may fix his request or not.
If the GM team ask you to fix your request you must keep your old video in the thread, and you will have 72 hours to fix your request or it will be denied.

Player who won't post a new request two weeks before the 3 months period end's will have his/her tag removed and will able to post a new request only after 31 days.

Player who got banned for any kind of hack while having the "Combo Master" tag, or had the Combo Master Tag before, will be banned for 1 year and will never have a chance to apply for this tag ever again.

On each successful request the player will receive 25 IMES that will be added on Nikki scoreboard.

Player who will gain the tag 5 times in a row will receive 25$ he can use to buy items from the Webshop.

The Player can also donate extra 25$ and get a tier 2 set.

This reward can also be used in BTA as $VD.


Note:

Players who got banned for any kind of hack still can't apply for this tag!

Programs you can use:

droidcamx is a free app for your smartphone and they have a app for your pc also.
Download here.

Requst Format:

Prefix: [Combo Master Request]"Your Forum Name"

Inside the thread:

Your Ingame Character name:
Type of combo:
Video Link:
Mouse Brand (Full Name):
Keyboard Brand (Full Name):

Must Read:
Combo Master Tag Request Rules and Guidelines


SpanishCambios en los Requisitos del Tag de Combo Master:

De ahora en adelante, cada jugador que posea el tag de "Combo Master" o la tenga en el futuro tendrá que publicar una nueva solicitud cada 3 meses para demostrar que todavía tiene las habilidades para ser llamado "Combo Master".

Los jugadores que ya volvieron a ganar el tag pueden dar su opinión en las solicitudes de otros jugadores.

El periodo de 3 meses comienza en el momento en el que recibió el tag.
El jugador debe publicar la nueva solicitud dos semanas antes de que el periodo de 3 meses termine.
En este periodo de 2 semanas el equipo de Game Masters revisará la solicitud y decidirá si el jugador mantendrá el tag o si se le será removido.

Si el jugador no cumplió con las reglas de solicitud de tag o se le fue denegado, tendrá la oportunidad de publicar una nueva solicitud 31 días después de la fecha en que se le negó.
El equipo de Game Masters puede decidir si el jugador puede arreglar su solicitud o no.
Si el equipo de Game Masters te pide que arregles tu solicitud, debes mantener tu antiguo video en el hilo, y tendrás 72 horas para arreglar tu solicitud o será denegada.


Al jugador que no publique una nueva solicitud dos semanas antes de que finalice el período de 3 meses se le quitará su tag y podrá publicar una nueva solicitud solo después de 31 días.

El jugador que fue baneado por uso de Macro/Hack mientras tenía el tag de "Combo Master" será baneado por 1 año y nunca más tendrá la oportunidad de solicitar este tag.

Por cada solicitud exitosa, el jugador recibirá 25 IMES que se agregarán en el marcador de Nikki.

El jugador que gane el tag 5 veces seguidas recibirá 25$ que puede usar para comprar ítems en la webshop.

El jugador también puede donar 25$ extra y obtener un Set Tier 2.

Esta recompensa también se puede usar en BTA como $VD.


Nota:

¡Los jugadores que fueron baneados por Macro todavía no pueden solicitar este tag!

Programas que puede usar:

Droidcamx es una aplicación gratis para celular y también tienen una aplicación para PC.
Descárguelo aquí.

Formato de Solicitud:

Prefijo: [Combo Master Request] "Tu Nombre en el Foro"

Dentro del Hilo:

Nombre de tu Personaje dentro del juego:
Tipo de Combo:
Link del Video:
Marca del Mouse (Modelo completo):
Marca del Teclado (Modelo completo):

Debe Leer:
Reglas y Pautas de Solicitud del Tag de Combo MasterTagalog


Pagbabago sa pangangailangan ng Combo Master Tag:

Simula ngayon, lahat ng player na meron ng "Combo Master" tag o gusto mag karoon ng"Combo Master" tag ay kaillangan mag post ng bagong request sa tuwing tatlong buwan para ipakita na meron parin siyang kakayahan para tawagin na "Combo Master".

Ang mga manlalaro na muling nakakuha ng tag ay maaaring mag sabi nang opinyon sa kahilingan ng ibang mga manlalaro.

Ang trial na tatlong buwan ay mag uumpisa sa momento na makuha ang kanyang tag. Ang mang lalaro ay kailangan mag post ng bagong video dalawang lingo bago matapos ang tatlong buwan. Sa dalawang linggo na ito ay ang Team ng GM ay panonoorin ang video at mag dedecide kung tatanggalin or hahayaan ang tag nia.

Kung ang manlalaro ay hindi nagtupad sa mga tuntunin ng kahilingan ng tag o na deny ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-post ng isang bagong kahilingan sa loob ng tatlumpu't isang (31) araw mula sa petsa na na deny siya.
Ang koponan ng GM ay maaaring magpasya kung ang player ay maaaring ayusin ang kanyang kahilingan o hindi.
Pag pinaayos sayo ng mga GM ang iyong video, kailangan mo panatilihin and luma mong video sa thread at mayroon kang 72 oras para ayusin ang iyong request o ikaw ay tatanggihan.

Ang mga manglalaro na hindi mag popost ng bagong request dalawang linggo bago matapos ang tatlong buwan ay babawian ng kanyang tag at magkakaroon lamang ng chance na mag post ulet pag katapos ng isang buwan.

Manglalaro na nabanned sa kahit anong uri na hack habang mayroong "Combo Master" Tag ay ma babanned ng isang taon at hindi na pwedeng humingi ng tag na to.

Sa bawat tagumpay na request ang manglalaro ay mag kakaroon ng 25 IMES na ilalagay sa scorebored ni Nikki.

Ang mang lalaro na mag tatagumapay ng limang sunod sunod na beses ay mabibigyan ng 25$ na items bilang premyo na pwede niang gamitin para bumili ng gamit sa webshop.

Ang manglalaro ay pwede din mag donate ng 25$ na extra para mag karoon ng tier 2 set.

Ang reward na ito ay pwede din magamit sa BTA na parang $VD


Tandaan:

Lahat ng manglalaro na na banned na kahit na anong hack ay hindi na pwedeng mag apply.

Mga program na maaari mong gamitin:

droidcamx ay isang libreng app para sa iyong smartphone at mayroon silang isang app para sa iyong pc din.
Download here.

Ang format ng request:

Prefix: [Combo Master Request]"Pangalan mo sa forum"

Sa loob ng thread:

Pangalan ng character mo sa laro:
Typo ng iyong combo:
Link ng inyong video:
Brand ng iyong mouse(Buong Pangalan):
Brand ng iyong keyboard(Buong Pangalan):

Kailangan basahin:
Combo Master Tag Request Rules and Guidelines
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top